Beste volgers van de WSK

Sinds 10 oktober 2017 is de inhoud van het regeerakkoord bekend.

Er staan drie punten in waar wij ons de afgelopen jaren sterk voor hebben gemaakt en die het begin kunnen zijn van een fundamentele koerswijziging in de richting van het kleuteronderwijs waar wij met zijn allen voor staan!
In dat kader hebben we op 21 oktober aan alle schoolbesturen een brief verstuurd. 
KLIK HIER voor de brief aan besturen

We nodigen daarin de bestuurders uit om over deze drie punten met leerkrachten van de groepen 1 en 2 in gesprek te gaan.

Omgekeerd nodigen we jullie uit om in twee stappen te werk te gaan:
* je eerst met gelijkgestemden onder de leerkrachten, ib’ers en directieleden van jouw schoolorganisatie te bundelen en
* vervolgens gezamenlijk je bestuur te benaderen.

Heel veel succes daarbij! Samen staan we sterk en samen helpen we het roer om te laten gaan!

Met vriendelijke groeten,

kerngroep WSK

 

BRIEF AAN DE BESTUREN:

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)

                                       www.wsk-kleuteronderwijs.nl

 

 

Aan de besturen van alle Nederlandse basisscholen

 

Betreft:

Het regeerakkoord en het jonge kind in het algemeen en de kleuter in het bijzonder

 

21 oktober 2017.

 

Geachte bestuurders,

De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs, bestaande uit meer dan 2.150 leden, spant zich sinds 2012 landelijk in voor erkenning van kleutergericht kleuteronderwijs, zie www.wsk-kleuteronderwijs.nl. Bij het uitkomen van het regeerakkoord bleek dat onze inspanningen niet vergeefs zijn geweest. Tot op de dag van vandaag vinden wij een luisterend oor bij ambtenaren van het ministerie van OCW en voelen we de bereidheid van die kant om zich in te zetten voor goed onderwijs aan het jonge kind.

Met veel belangstelling en grote tevredenheid namen wij dus kennis van de drie punten op pagina 11 in het regeerakkoord 2017 over het onderwijs aan het jonge kind1, punten waar de WSK zich in de afgelopen jaren sterk voor heeft gemaakt en die we met nadruk onder uw aandacht brengen:

 • De afspraken uit de sectorakkoorden worden gehandhaafd, met uitzondering van de landelijke norm om zittenblijven bij kleuters terug te dringen’.

De kinderen in de groepen 1 en 2 zullen binnenkort officieel buiten de regel vallen dat het percentage doubleurs (waarbij kleuters die groep 2 twee keer doen als doubleurs werden meegeteld) in 2020 1,5% dient te zijn.2 Zij mogen volgens het regeerakkoord dus weer net zo lang kleuter zijn, als ze dat gezien hun neurologische en psychologische ontwikkeling nodig hebben.

 • Binnen het leerlingvolgsysteem zullen er gedurende de kleuterperiode geen toetsen worden afgenomen’.

Op 5 november 2013 sprak de Tweede Kamer al uit dat toetsen bij kleuters niet verplicht is.3 Binnenkort mógen kleuters niet meer getoetst worden.

 • We differentiëren in de lerarenopleidingen. Er komen specialisaties die zich richten op jongere en oudere […] kinderen’.

Dit gaat betekenen dat stagiaires en beginnende onderbouwleerkrachten over enkele jaren weer allen op de hoogte zullen zijn van de psychologische ontwikkeling en de daarbij horende didactische benadering van peuter, kleuter en jong schoolkind.

De WSK hoopt van harte dat u het beleid inzake de punten a en b zo spoedig mogelijk met de directies zult bespreken en aanpassen. Wij, van onze kant, zullen bij onze leden aandringen om er met hun leidinggevenden invulling aan te geven.

Indien u dat wenst kunnen de leden van de WSK4 met u van gedachte wisselen over bovenstaande punten en al het andere wat het kleuteronderwijs aangaat.

 

Met vriendelijke groeten,

De kerngroep van de WSK

 

 

Noten

 1. Vertrouwen in de toekomst; denhaagfm.nl/wp-content/uploads/2017/10/Regeerakkoord2017-2021.pdf.
 2. wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2016/05/2016-04-04-dekker-kamerbrief-over-het-onderwijs-aan-kleuters.pdf, p.2, midden.
 3. www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2013Z20889&did=2013D43132.
 4. De WSK heeft meer dan 2.150 leden, over het hele land en bijna 12.000 volgers op Facebook.

KLIK HIER voor de brief aan de besturen (PDF)

3 reacties

 • Karin

  Wanneer wordt eens duidelijk dat kleuters niet meer getoetst mogen worden??? Ik hoor er helemaal niemand over. Niet in de kranten, de politiek en al helemaal niet op de scholen…..

 • Albertine Tonnis-Kraayenga

  Eindelijk is er licht aan het eind van de tunnel, om ervoor te zorgen dat er op een realistische manier met kleuters gewerkt kan worden. Supercalifragilisticeexpialidasties! (oud- KleuterLeidsterOpleidingSchoolleerling)

 • Beste Werkgroep,

  In de alinea over het toetsen van kleuters stellen jullie dat kleuters binnen kort niet meer mógen worden getoetst. Waar baseren jullie dit ‘verbod’ op? In de aangenomen motie staat dat scholen zelf de middelen mogen kiezen waarmee zij de ontwikkeling van kleuters kunnen volgen.
  Zo’n middel kan ook een (cito)toets zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *