Criteria voor de verklaring van erkenning door de WSK

De criteria voor de WSK-Erkenning zijn de volgende.

  1. De aanbieder van een product is lid van de WSK.
  2. De aanbieder van een product staat achter de doelstellingen van de WSK en laat zien op welke manier het product aansluit op de psychologische (en dus indirect op de neurologische) ontwikkeling van het jonge kind.Dat is mogelijk via een brief aan de kerngroep van de WSK maar ook door een tekst (bijvoorbeeld een concept voor de handleiding van een boek) aan de kerngroep toe te sturen.
  3. In die brief of tekst laat de aanbieder zien dat het product:
  • aansluitend of ontwikkelingvolgend onderwijs mogelijk maakt, onderhoudt of bevordert;
  • zelfontdekkend onderwijs mogelijk maakt, onderhoudt of bevordert;
  • procesgericht onderwijs mogelijk maakt, onderhoudt of bevordert;
  1. Het logo van de WSK-Erkenning wordt op of in het product vermeld.

De WSK-Erkenning wordt door de kerngroep in vergadering voor onbepaalde tijd vastgesteld.  Het besluit wordt in de notulen van de vergadering vastgelegd. De aanvrager krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging, waarmee de afspraak is vastgelegd.

  • Voor niet-commerciële personen en instellingen is de WSK-Erkenning gratis. Van een commerciële persoon of instelling wordt vóór de bevestiging van de WSK-Erkenning een bedrag gevraagd. Dat bedrag zal in onderling overleg worden vastgesteld. Wanneer dat bedrag schriftelijk is vastgelegd, wordt de bevestiging van de WSK-Erkenning verstrekt en kan de aanbieder de WSK-Erkenning openbaar maken.
  • Een product met de WSK-Erkenning wordt op de Lijst met WSK-erkende producten

 

De WSK controleert na verlening niet actief of het WSK-erkende product ook daadwerkelijk vanuit de criteria wordt gebruikt en in de praktijk als zodanig functioneert. Indien naar aanleiding van een tip van een WSK-lid of anderszins het vermoeden van een tegenstrijdigheid tussen de WSK-Erkenning en het gebruik en/of functioneren van het product bestaat, zal de WSK met de aanbieder van het WSK-erkende product in contact treden.

De WSK heeft het recht om de erkenning in te trekken wanneer de praktische toepassing van het product niet langer aan haar doelstellingen beantwoordt.

De WSK-Erkenning wordt verleend tot een jaar na dato van goedkeuring en wordt in beginsel jaarlijks automatisch verlengd.

 

Amsterdam, 7 maart 2022