Weer ruimte om aan te sluiten bij de kleuter

Aan: alle kleuterleerkrachten van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs

19 november 2013

Beste allemaal,

Heb je het goede nieuws al tot je door laten dringen? De Cito-kleutertoetsen zijn afgeschaft als officieel leerlingvolgmiddel van elke kleuter afzonderlijk, maar ook als beoordelingsmiddel van kleuterleerkrachten en/of scholen! Voor de volledige inhoud van de motie, ga je naar www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2013Z20889&did=2013D43132 en klik je op ‘Download het kamerstuk’. Op die webpagina staat ook de uitslag: 94 stemmen vóór en 56 tegen.

Weer ruimte om aan te sluiten bij de kleuter
Dit is een goed begin, maar natuurlijk zijn we er nog niet. De staatssecretaris en de onderwijsinspectie kunnen alsnog proberen een wettelijke basis onder de Cito-kleutertoetsen te krijgen. En schoolbesturen kunnen net doen of ze van niets weten en de testen blijven eisen van ‘hun’ leerkrachten.
Ook kan het zijn dat de leiding van je school de Cito-kleutertoetsen op vrijwillige basis zal handhaven. Maar vooralsnog betekent het aannemen van de motie dat er een behoorlijke barst zit in de vicieuze cirkel tussen ‘afgerekend worden op Cito-scores’ en het ‘alsmaar vroeger bepaalde leerstof aanbieden om de Cito-scores op te krikken’.
Er komt dus ruimte vrij voor datgene wat we allemaal zo belangrijk vinden, want de kleuter hoeft niet meer als jong schoolkind behandeld te worden en mag weer kleuter zijn. En wij mogen weer aansluiten bij zijn/haar specifieke manier van ervaren, leren en (be)leven.

Enkele suggesties om de nieuwe ruimte te benutten
Het lijkt ons van belang dat we elkaar zoveel mogelijk suggesties aan de hand doen om die aansluiting concreet gestalte te geven. Zelf hebben we de volgende ideeën:

Je erkent dat kleuters vrij spel nodig hebben om zich te ontwikkelen. Je bent niet meer geneigd om leeractiviteiten op het niveau van het jonge schoolkind toe te passen. Het is dus van belang dat je weer voldoende tijd en ruimte van de school krijgt om de kleuters vrij te laten spelen. Nog vóór er sprake was van een motie zijn we begonnen met een discussiestuk over ‘vrij spel’. Binnenkort komt hierover een apart schrijven aan alle leden van de WSK.

Neem goed kennis van de regels en consequenties betreffende de overgang van groep 2 naar groep 3: over kleuterverlenging en zitten blijven. Weerspreek alle misverstanden die er zijn over zogenaamde herfstkinderen, vroege leerlingen, 1 oktober- en 1 januari-grens. Binnenkort komt hierover een apart schrijven aan alle leden van de WSK

De schrijfproef en de leesproef kunnen worden afgenomen in groep 1 / 2 bij een kind dat vroeg leesrijp lijkt te zijn, om aan te tonen of een kind inderdaad leesrijp is. Maar ook bij een kind waarvan men (de ouders, de schoolleiding, het schoolbestuur, of wie dan ook) wil dat het leesonderricht krijgt. De schrijf- en de leesproeven kunnen aantonen of dat advies terecht is. Zie de bijlage.

Je brengt de schoolleiding en het schoolbestuur op de hoogte van de aangenomen motie en geeft aan wat de consequenties zijn. Onder meer dat het niet meer nodig is om kleuters leerstof aan te bieden, waar ze nog niet aan toe zijn. Je kunt zo weer vorm geven aan een rijke omgeving in je groeps- en in de buitenruimte, passend bij je groep en het individuele kind. Je kunt je weliswaar laten inspireren door methodes, maar ze zijn niet meer leidend voor je aanbod.
De Inspectie kan nu niet meer vragen naar de resultaten van de kleuter Cito-kleutertoetsen. Je kunt daarom weer alleen je kleuterobservatie-instrument gebruiken waarmee de ontwikkeling van je kleuters breed wordt gevolgd. Dit is nu voldoende voor de Inspectie en dit zou ook voor je school voldoende moeten zijn. Blijf dus strijdbaar om dit te verwezenlijken! In onze uitgangspunten hebben we hierover staan: ‘Ook neemt de Werkgroep afstand van het presenteren van een reactie van een kind als een afwijking van een gemiddelde’. Zie http://wegwijs.in/kleuteronderwijs/doelstelling/, slot van uitgangspunt 4.

Je kunt in gesprek gaan met de PABO, waar jouw stagiaires studeren. Studenten op de PABO moeten weer kennis aangereikt krijgen van alle ontwikkelingsgebieden en ontwikkelingsfasen van de peuter, kleuter en het jonge schoolkind. PABO-studenten moeten in de praktijk leren kleuters goed te observeren, om vervolgens onderwijs aan te kunnen bieden dat past bij de individuele ontwikkelingsfase van elk kind. Zo werken docenten van de PABO en mentoren op de scholen samen aan een verantwoord onderwijsaanbod. Over bijscholing op dit punt is onder andere door een aantal leden van de WSK een brochure in voorbereiding. Je krijgt daar te zijner tijd bericht over.

Suggesties bundelen
Je hebt ongetwijfeld zelf ook suggesties. Sommige zullen specifiek slaan op hoe een en ander is geregeld op jouw school en dus mogelijk alleen bruikbaar zijn voor scholen die op een vergelijkbare manier zijn georganiseerd. Maar dan nog kun je er anderen mee inspireren.
Andere suggesties zullen algemener zijn en daardoor op veel meer scholen toepasbaar. Hoe dan ook, we stellen jullie voor om alle suggesties die je hebt, met alle kleuterleerkrachten te delen. Zet je suggesties op wegwijs.in/kleuteronderwijs/2013/11/18/ruimtevoorkleute/ onder ‘Leave A Reply’.

Met zijn allen zetten we het aannemen van de motie om in de richting van waar we voor staan: onderwijs dat aansluit bij de kleuter. Samen maken we hier een succes van!!

Met vriendelijke groeten,

Anja, Coen, Elly, Erica, Ewald, Gerda, Ingrid, Lianne, Lida, Martin en Riet
kerngroep van de WSK

 

Geef bij reacties jouw suggestie(s) om deze ruimte te gaan benutten!

 

Een reactie

  • Ik weet ff niet meer of he in Denemarken of Zweden was,
    maar daar ergens hebben ze een “verbod” op schools leren tot een jaar of 6..
    en ligt de essentie op spelen en sociale vaardigheden..

    Dit zouden ze hier ook mogen doen.. Laat het kind eerst kind zijn en laat het onderzoeken, spelen, leren hoe de sociale interactie gaat.. in de 10 jaar daarna kan de lesstof er nog ingepompt worden.. maar dan hebben we iig een groep jongeren die meer sociale samenhang heeft dan nu..

    (zelfde reden waarom pups de 1e 3 maanden in het nest horen te blijven.. om te socialiseren)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *