Toetsen bij kleuters

Nieuwsbrief van de Onderwijsinspectie van 19 november 2013

 

Op 5 november 2013 heeft de Tweede Kamer besloten dat de inspectie niet langer een onafhankelijke toets voor taal en rekenen in de kleutergroepen via het toezichtkader mag eisen. Wij vinden het belangrijk dat scholen de ontwikkeling van (alle) kinderen goed volgen. Hoe gaat de inspectie hier vanaf nu mee om in het toezicht?

Zowel in het toezichtkader Voor- en Vroegschoolse Educatie (vve) als in het toezichtkader Primair Onderwijs vragen we van scholen dat ze de ontwikkeling van het jonge kind volgen.

Brede ontwikkeling

Ten eerste gaat het erom dat leerkrachten vanaf het begin van de schoolperiode de brede ontwikkeling van jonge kinderen volgen door middel van gestructureerde observaties. Met brede ontwikkeling bedoelen we zowel de cognitieve, sociale, emotionele als motorische ontwikkeling. De inspectie hanteert geen voorschriften over welke observatiemethode gehanteerd zou moeten worden. Wel dienen de observaties structureel (dat wil zeggen regelmatig bij alle kinderen) en gestandaardiseerd (alle kinderen met eenzelfde instrument) plaats te vinden. Dat blijft zo.

Ontwikkeling taal en rekenen

Naast het observeren van de ontwikkeling van het jonge kind, kan een school een gevalideerd instrument afnemen dat gericht is op taal- en rekenontwikkeling. De school heeft daarmee een instrument om de ontwikkeling van ieder kind nader te diagnosticeren en te vergelijken met de ontwikkeling van andere kinderen in die leeftijd. Ook geeft een dergelijk instrument informatie over de voorbereiding op het aanvankelijk lezen en rekenen in groep 3.

De afwezigheid van zo’n instrument in de kleuterperiode zal niet langer leiden tot een onvoldoende bij het oordeel op de indicator ‘De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen’.

Rol inspectie

De resultaten van kleuters op observaties en toetsen in de kleuterperiode werden overigens al niet betrokken in het toezicht van de inspectie. Wij hanteren en hanteerden geen resultaatnormen over de uitkomsten van deze toetsen.

Wel zien we er op toe dat uitkomsten van gemaakte observaties tot conclusies leiden en, indien nodig, tot diepere analyses en vervolgstappen bij de begeleiding van leerlingen. Ook vragen we in het kader van voor- en vroegschoolse educatie dat er afspraken gemaakt zijn tussen de gemeente en schoolbesturen over de resultaten van vroegschoolse educatie.

Daarnaast vragen we dat scholen het volgen van kinderen afstemmen op de kenmerken van de kinderen. Als er bijvoorbeeld veel leerlingen met (mogelijke) taalachterstanden op de school aanwezig zijn, vragen we of scholen daar niet alleen in hun onderwijsaanbod maar ook in het volgen van de ontwikkeling expliciet rekening mee houden.

Nieuw waarderingskader

Op dit moment werkt de inspectie aan een nieuw waarderingskader. Daarin zal opnieuw het vraagstuk aan de orde komen hoe een school de ontwikkeling van leerlingen volgt en op welke wijze scholen daar gevolg aan geven.

2013-11-22 logo inspectie 2

Klik hier voor de site van inspectie van het onderwijs

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *