Streefpercentage zittenblijvers in 2020: 1,5%

Volgens staatssecretaris Dekker streven de regering en de PO-Raad, waar de schoolbesturen in vertegenwoordigd zijn, ernaar om het percentage zittenblijvers in het basisonderwijs in 2020 te verlagen naar 1,5%.

Tegen streefpercentages zittenblijvers in het algemeen en tegen een percentage als 1,5% in het bijzonder zijn ten minste zes bezwaren. De WSK zal er alles aan doen om streefpercentages zittenblijvers van tafel te krijgen. Elke leerkracht afzonderlijk kan in haar/zijn school op allerlei manieren hieraan bijdragen: bij je collega’s, bij je schoolleiding en bij je schoolbestuur.

—–

2015-08-24-200x50-logo-wsk

Aan alle leden en sympathisanten van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)

 

Betreft: de regering en de schoolbesturen streven ernaar dat in 2020 1,5% van de leerlingen blijft zitten

 

Beste allemaal,

 

We schrijven jullie over het streefpercentage zittenblijvers dat staatssecretaris Dekker in zijn brief aan de Tweede Kamer van 4 april 2016 noemt; zie http://wegwijs.in/kleuteronderwijs/wp-content/uploads/2016/05/2016-04-04-dekker-kamerbrief-over-het-onderwijs-aan-kleuters.pdf

In 2020 zou het percentage zittenblijvers in het basisonderwijs, ook in de groepen1/2, 1,5% moeten zijn:

Op 26 april hebben we de Commissie OCW een reactie geschreven op Dekkers brief; zie http://wsk-kleuteronderwijs/2016/05/11/brief-wsk-aan-de-commissie-ocw-met-reactie-op-dekkers-brief-van-4-april-2016/. De kern van onze reactie op deze passage is dat elk streefpercentage zittenblijvers ongewenst is.

In de eerste plaats is elk streefpercentage strijdig met het feit dat kleuters spelenderwijs leren en met het feit dat kinderen zich fasegewijs ontwikkelen – Dekker erkent beide in zijn brief van 4 april.

In de tweede plaats rammelen de studies waar Dekker op wijst, aan alle kanten; zie onze brief van 26 april.

In de derde plaats zorgde het percentage van 2,2% van 2013 al voor druk en dus voor schade in het kleuteronderwijs; zie het zwartboek Kleuters in de knel! dat we op 9 april 2013 aan de Commissie OCW hebben aangeboden; wsk-/kleuteronderwijs/wp-content/uploads/2013/04/Zwartboek-Kleuters-in-de-knel-april-2013-LR.pdf.

In de vierde plaats is die druk ook na 2013 alleen maar verder gegroeid; zie de uitzending van de Monitor op 21 februari 2016; zie www.npo.nl/de-monitor/21-02-2016/KN_1676827.

In de vijfde plaats verwachten we dat vanwege het streefpercentage van 1,5% in 2020 de druk de komende jaren alleen nog maar verder zal toenemen en dat er dus navenant schade aangericht zou worden als streefpercentages in het algemeen en streefpercentages als 2,2% en 1,5% in het bijzonder blijven staan.

In de zesde en belangrijkste plaats: er is een alternatief voor streefpercentages dat vóór de invoering van het basisonderwijs in 1985 heeft gewerkt en dus nog steeds kan werken en dat is dat leerkrachten aansluiten bij de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk en dat de onderwijsinspectie nagaat of de leerkrachten dat daadwerkelijk doen of niet.

We vinden deze ontwikkeling, die kennelijk al enkele jaren vanuit het Ministerie van OCW en vanuit de PO-Raad wordt aangestuurd, buitengewoon zorgelijk. Zij moet gestopt worden en zij zal ook stoppen – als wij ons pleidooi daarvoor moet duidelijk genoeg maken en breed genoeg kenbaar maken.

Wij stellen jullie drie lijnen voor.

  • De eerste lijn is dat we onze bezwaren tegen streefpercentages – en zeker tegen de 1,5% in 2020 – bij de Commissie OCW en bij staatssecretaris Dekker onder de aandacht brengen en blijven brengen.
  • De tweede lijn is dat jullie de bezwaren van de WSK onder de aandacht brengen en blijven brengen bij je schoolleiding (met zoveel mogelijk collega’s van je school, want die streefpercentages gelden voor de hele school) en bij je schoolbestuur (met zoveel mogelijk collega’s en schoolleiders van de andere scholen van je scholenorganisatie). Uiteindelijk vormen alle schoolbesturen met elkaar de PO-Raad en het lijkt erop dat veel besturen het Bestuursakkoord waar Dekker over schrijft, aan het uitvoeren zijn omdat de alsmaar toenemende druk van de laatste jaren vrij zeker voortkomt uit dat Bestuursakkoord.
  • De derde lijn is dat we als kerngroep aanbieden dat we jullie in raad en daad bijstaan in je gesprekken met collega’s, schoolleiders en schoolbestuurders – vooral in het geven van relevantie informatie en argumenten.

 

Met vriendelijke groeten,

de kerngroep van de WSK
P.S. De voorgeschiedenis van Dekkers brief van 4 april staat hieronder.

 

= = = = =

 

De voorgeschiedenis

Op 21 februari 2016 heeft de Monitor een uitzending gewijd aan de scheve toestanden in het kleuteronderwijs; zie nogmaals www.npo.nl/de-monitor/21-02-2016/KN_1676827.

Naar aanleiding van deze uitzending heeft de WSK een brief geschreven aan de Commissie OCW van de Tweede Kamer; http://wegwijs.in/kleuteronderwijs/wp-content/uploads/2016/03/2016_02_27_brief-over-de-monitor-aan-kamercommissie-ocw.pdf.

Op 10 maart heeft de Commissie OCW besloten de brief aan staatssecretaris Dekker door te sturen, met het verzoek erop te reageren.

Op 15 maart heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over het belang van de ontwikkelingsfase van de kleuter; zie www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z05026&did=2016D10290.

Op 4 april heeft staatssecretaris Dekker een brief verstuurd aan de Commissie OCW, waarin hij onder meer op onze brief van 27 februari reageert; zie wegwijs.in/kleuteronderwijs/wp-content/uploads/2016/04/2016-04-04-Prestatiedruk_bij_kleuters_schiet_door.pdf.

——

Klik hier voor de pdf versie  van de brief van de kerngroep over dit onderwerp.

 

43 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *