Normeringsonderzoek ‘Kleuter in beeld – Taal’ (vervolg)

(Brief kerngroep WSK aan mevrouw Visser (CITO))

Betreft: normeringsonderzoek ‘Kleuter in beeld – Taal’ 

19 december 2018.

 

Geachte mevrouw Visser,

Dank voor uw brief van 10 december. U nodigt hierin de WSK opnieuw uit voor een gesprek op uw kantoor.

In onze brief van 28 november hebben wij u uitgelegd waarom wij een gesprek voorlopig afwijzen.

We zijn zeer teleurgesteld in uw antwoord, waarin u niet reageert op onze vragen. De vragen die we in die brief stelden zijn voor de WSK namelijk van wezenlijk belang. Deze worden door u volledig genegeerd. U gaat er in het geheel niet op in, geeft geen antwoord, maar nodigt ons wél opnieuw uit.

Wij zijn ervan overtuigd dat praten pas zin heeft wanneer ons duidelijk is, dat de genoemde begrippen voor u en voor ons dezelfde betekenis hebben. Door niet op onze vragen in te gaan verzwakt het Cito zichzelf en zijn psychometrische benadering. Wij zijn van mening dat wie een afdoend antwoord heeft, dat toch kort (en met verwijzing naar bronnen) kan geven. We weten dan in ieder geval dat we serieus worden genomen als gesprekspartner.

De Tweede Kamer heeft ons laten weten dat ze van de regering een reactie wenst op onze schrijvens aan u van 9 en 28 november. Mochten we naar aanleiding van die reactie of de uwe reden zien om alsnog op uw voorstel in te gaan, dan hechten we eraan u nu al het volgende te laten weten:

  • U heeft ons tevoren laten weten dat u alle vragen in onze brief van 28 november jongstleden afdoende zult beantwoorden.
  • ‘Afdoende antwoorden’ betekent voor ons: uitleggen/verklaren aan de hand van door onderzoek onderbouwde argumenten, vrij van psychometrische normering en een validatie die louter is gebaseerd op de psychologische ontwikkeling van het kind. Wanneer u hier niet op kunt ingaan, zullen we dit beschouwen als ‘het Cito heeft geen steekhoudende antwoorden op onze vragen’.
  • We zullen vervolgens de uitkomsten van dat gesprek – na bevestiging dan wel aanvulling van uw kant – delen met onze leden en gesprekspartners, om twee redenen:
  1. Wetenschap is algemeen en openbaar.
  2. Het verbod op genormeerde kleutertoetsen, dat op 1 januari 2021 ingaat, geldt ook voor het Cito.

We menen dat alle deelnemers aan het onderwijs, kleuters, schoolkinderen, studenten en hun leerkrachten (waaronder de leden van de WSK), slachtoffer zijn geworden van de geschiedenis waarin ingrijpende maar inhoudelijk verkeerde keuzes zijn gemaakt. We hopen dat we er, om dit te kunnen herstellen, samen in een kritische, open en eerlijke gedachtewisseling uit zullen komen.

Met vriendelijke groeten,

de kerngroep van de WSK

 

cc: minister I. van Engelshoven, minister A. Slob, Vaste Kamercommissie OCW, alle schoolbesturen

Beide brieven in pdf-formaat:

2018-12-10 tweede brief van CITO aan WSK
2018-12-19 derde brief WSK aan CITO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *