De WSK en de Kamerverkiezingen van 15 maart 2017

Met het oog op de komende Kamerverkiezingen van 15 maart hebben we verschillende soorten informatie verzameld. Die gegevens zijn volgens ons relevant voor iedereen die zijn partijkeuze geheel of gedeeltelijk laat afhangen van de vraag hoe de verschillende partijen ten opzichte van onderwijs waarin de kleuter kleuter mag zijn, staan.

Eerst hebben we gekeken naar het stemgedrag van de verschillende partijen bij eerdere moties die direct betrekking hadden op het kleuteronderwijs. Vervolgens hebben we de verkiezingsprogramma’s van de partijen, die in 2012 in de Tweede Kamer werden verkozen, beoordeeld op de vraag in hoeverre een kleuter nog kleuter mag zijn.

We hebben de partijen tevoren gevraagd om onze informatie te verbeteren of aan te vullen. We hebben hun reacties verwerkt.

We hopen dat de Kamerverkiezingen ertoe zullen bijdragen dat er spoedig weer goed kleuteronderwijs wordt gegeven, dat alle pabo’s kleuterleerkrachten zullen opleiden en dat de onderwijsinspectie op een adequate manier erop zal gaan toezien dat slechts goed kleuteronderwijs wordt gegeven. Als onze stemmen op 15 maart daaraan hebben kunnen bijdragen, dan is dit bericht meer dan de moeite waard!

De kerngroep van de WSK


 

De partijen en moties over het kleuteronderwijs

Sedert de Kamerverkiezingen van 12 september 2012 heeft de Tweede Kamer over drie moties gestemd die belangrijk waren voor onderwijs, waarin de kleuter kleuter mag zijn en geen jong schoolkind. Twee werden aangenomen en één werd verworpen:

 

  1. Op 5 november 2013 werd de motie van Michel Rog (CDA), Jasper van Dijk (SP), Joël Voordewind (CU), Jesse Klaver (GL) en Roelof Bisschop (SGP) over een landelijk genormeerde kleutertoets aangenomen. Tegen stemden: VVD, PVV en Kamerlid Bontes.

Zie www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2013Z20889&did=2013D43132.

De kerngroep van de WSK juichte zowel de motie als haar aanname toe.

 

  1. Op 15 maart 2016 werd de motie van Michel Rog (CDA), Eppo Bruins (CU) en Roelof Bisschop (SGP) over aandacht voor de ontwikkelingsfase van kleuters aangenomen. Tegen stemde: PVV.

Zie www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z05026&did=2016D10290.

De kerngroep van de WSK juichte zowel de motie als haar aanname toe.

 

  1. Op 15 november 2016 werd de motie van Michel Rog (CDA), Paul van Meenen (D66) en Jasper van Dijk (SP) over het niet meer hanteren van de doelstelling betreffende het zittenblijven van kleuters verworpen. Tegen stemden: VVD, PvdA, PVV, 50PLUS en de Kamerleden Houwers, Monasch en Van Vliet.

Zie www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z20845&did=2016D42959.

De kerngroep van de WSK juichte de motie toe en betreurde haar verwerping.

 

= = = = =

De verkiezingsprogramma’s en het kleuteronderwijs

VVD: vvd.nl/verkiezingsprogramma/. De bladzijden 50-53 gaan over basis- en voortgezet onderwijs. Een aantal voornemens is wellicht bevorderlijk voor onderwijs waarin de kleuter kleuter mag en geen jong schoolkind hoeft te zijn, maar we zijn geen voornemen tegengekomen dat dat uitdrukkelijk verwoordt.

PvdA: www.pvda.nl/verkiezingen/verbonden-samenleving/. De bladzijden 40-41 gaan over vroeg- en voorschoolse educatie en over basis- en voortgezet onderwijs. Een aantal voornemens is wellicht bevorderlijk voor onderwijs waarin de kleuter kleuter mag zijn en geen jong schoolkind hoeft te zijn, maar we zijn geen voornemen tegengekomen dat dat uitdrukkelijk verwoordt.

SP: www.sp.nl/sites/default/files/pak_de_macht.pdf. De bladzijden 19 en 22 gaan over onderwijs. In punt 7 van bladzijde 19 staat dat scholen niet meer eenzijdig worden afgerekend op testresultaten en dat onder meer de ‘kleutertoets’ niet verplicht wordt opgelegd.

CDA: www.cda.nl/partij/tk2017/verkiezingsprogramma/. De bladzijden 53-60 gaan over onderwijs. Op bladzijde 57 wordt gepleit voor specialisaties voor jonge en oudere kinderen aan de pabo’s.

PVV: www.pvv.nl/visie.html. We hebben er niets in gevonden dat ons bevorderlijk lijkt voor onderwijs waarin de kleuter kleuter mag zijn en geen jong schoolkind hoeft te zijn.

D66: verkiezingsprogramma.d66.nl/programma/onderwijs-als-motor-van-groei-en-kansengelijkheid/ gaat geheel over onderwijs. Een aantal voornemens is wellicht bevorderlijk voor onderwijs waarin de kleuter kleuter mag zijn en geen jong schoolkind hoeft te zijn, maar we zijn geen voornemen tegengekomen dat dat uitdrukkelijk verwoordt.

CU: www.christenunie.nl/l/library/download/1047759. De bladzijden 37-41 gaan over onderwijs. Op bladzijde 39 wordt bepleit dat er in het basisonderwijs geen kleutertoetsen worden afgenomen, en op bladzijde 40 dat er minder nadruk komt op ‘rendement’ en meer ruimte voor ontplooiing en brede vorming.

GL: groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/Verkiezingsprogramma-GroenLinks-2017-2021.pdf. De bladzijden 20-29 gaan over onderwijs. Op bladzijde 24 wordt bepleit dat de onderwijsinspectie voor het basisonderwijs meer kwalitatief gaat beoordelen en een coachende rol krijgt.

SGP: www.sgp.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma. De bladzijden 26-27 gaan over jonge kinderen. Op bladzijde 27 wordt bepleit dat de ontwikkeling van kleuters een minder schoolse benadering van de overheid vraagt. De bladzijden 60-63 gaan over onderwijs. Op bladzijde 61 wordt bepleit dat er geen verplichte kleutertoetsen komen.

PvdD: www.partijvoordedieren.nl/verkiezingsprogramma-tweede-kamer-2017-6-wonen-zorg-onderwijs-wetenschap-en-cultuur; de paragrafen ‘Goed, toegankelijk en duurzaam onderwijs voor iedereen’ en ‘Investeer in leerlingen en leraren’ gaan over het basisonderwijs. De eerste zin van ‘Investeer in leerlingen en leraren’, ‘Scholen moeten niet worden afgerekend op cijfers, maar op de daadwerkelijke ontwikkeling van de leerling’, laat de kleuter kleuter zijn.

50PLUS: 50pluspartij.nl/nieuwsblok1/1623-standpunten. Paragraaf 31, ‘Basis-, middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs’, gaat onder meer over het basisonderwijs. Een aantal voornemens is wellicht bevorderlijk voor onderwijs waarin de kleuter kleuter mag zijn en geen jong schoolkind hoeft te zijn, maar we zijn geen voornemen tegengekomen dat dat uitdrukkelijk verwoordt.

PDF Verkiezingen 2017 – kleuteronderwijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *