Reactie van de WSK op het jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs

Onlangs is het jaarverslag van de onderwijsinspectie verschenen. De kerngroep van de WSK heeft daarop gereageerd op 6 mei 2020. De WSK doet de inspectie zeven aanbevelingen: vier om het leesonderwijs te verbeteren, onder meer door te bevorderen dat scholen dienen te toetsen of een kind leesrijp is of niet en dat alleen kinderen leesles mogen krijgen als ze leesrijp […]

Lees meer

Brief WSK aan onderwijsinspectie

  Aan mevrouw drs. M. Vogelzang, Inspecteur-generaal van het Onderwijs en de heer drs. R. Meijer, directeur Toezicht primair onderwijs en kinderopvang 5 december 2019 Geachte mevrouw Vogelzang en meneer Meijer, Zoals u weet is het Cito het normeringsonderzoek voor de kleutertoets/kleuterobservatie-instrument (voortaan hier kortweg ‘(kleuter)toets’) ‘Kleuter in beeld – Taal’ aan het voorbereiden nadat statistisch genormeerde kleutertoetsen in het […]

Lees meer

Brief WSK aan Vaste Commissie OCW nav rondetafelgesprek

Onderstaande brief is op 7 september ondertekend door de aanwezige kerngroepleden achtergelaten bij de Tweede Kamer en ook elektronisch nagezonden aan de leden van de Commissie OCW. Onder de brief staat ook een PDF-versie. Verspreid deze brief onder collega’s, directie, bestuur, ouders en andere belangstellenden. Houd ook de komende tijd onze website en facebookpagina goed in de gaten. Er gebeurt […]

Lees meer

Doorkleuteren? Zittenblijven? Wat zijn de regels?

Nog steeds leggen besturen en directies hun eigen regels op aan leerkrachten. Nog steeds wordt daarbij niet naar het kind geluisterd, maar meer naar de eigen angst voor een negatieve beoordeling van de inspectie. Kijk wat de regels zijn en vertel het je leidinggevende op het moment dat er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden voor een kleuter. Let vooral op […]

Lees meer

Reactie staatssecretaris Dekker op brief WSK

Op verzoek van de Vaste Kamercommissie OCW heeft staatssecretaris Dekker onder meer gereageerd op de brief van de WSK van 27 februari (wegwijs.in/kleuteronderwijs/wp-content/uploads/2016/03/2016_02_27_brief-over-de-monitor-aan-kamercommissie-ocw.pdf). Uiteraard komen wij (kerngroep WSK) spoedig met een reactie.     Brief staatssecreataris Dekker van 4 april 2016: In het Ordedebat van uw Kamer op 1 maart jl. verzocht mevrouw Siderius mij om een brief over het […]

Lees meer

Geef de kleuterjuf en/of meester het vertrouwen terug!

Geachte Kamerleden, Graag deel ik mijn zorgen m.b.t. het huidige kleuteronderwijs.Voorbeeld van 1 leerling die in de problemen is gekomen door het niet-aansluitende kleuteronderwijs:Leerling X is van midden oktober. Een ‘jonge’ leerling. Leerjaar 1: stil, teruggetrokken, zoekt weinig uitdaging, komt op het eind van schooljaar 1 een beetje los. Tekenen is haar uitlaatklep. Kan prachtig tekenen voor haar leeftijd. Met […]

Lees meer
1 2 3